💛💓ಬಸವ ರಾಜ್ ಮಂಡ್ಯ 💛♥️

@basavaraj9900mandya · 9750 followers
ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರದು........🤩🤩
Follow