ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡಿಗ007

@dba2618f-33a3-4b2a-af50-02d9448fcb07 · 447 followers
"ಕಷ್ಟ ಅಂತ್ತ ಬಂದವರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋಲ್ಲ" ನನಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋರ್ನ. ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟದೆ ಬಿಡಲ್ಲ, "
Follow