ದಿವ್ಯ. ಡಿ

@divyadnair · 6896 followers
ಕನ್ನಡ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.... ಇಂತಿ ಕನ್ನಡತಿ ದಿವ್ಯ....
Follow