🌴ರವಿ🥀ದೋಡಮನೆ🌻ದೇವಿ🥀ತಂದೆ)‌🌲

@ravidoddamanetv · 1196 followers
🏤ತಾಯಿ🥀ತಂದೆ🌷ಯಿಬ√ರು🌴ಕಾನೂವ🥀 ದೇವರು🌹
Follow